Zdieľať

Diskusia prednášajúcich

Multidisciplinárny manažment pacientov s nemalobunkovým karcinómom pľúc v ére imunoterapie

MUDr. Branislav Bystrický, PhD., MPH Onkologická klinika FN Trenčín a FZ UAD
MUDr. Michal Urda, PhD. Oddelenie pneumológie a ftizeológie, FN F. D. Roosevelta Banská Bystrica
prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc. Ústav patologickej anatómie JF UK a Univerzitnej nemocnice v Martine
MUDr. Zuzana Pribulová Onkologická klinika, Fakultná nemocnica Nitra

Ďalšie prednášky z podujatia: