ADEMPAS®

riociguát

Terapeutické indikácie:1

Chronická tromboembolická pľúcna hypertenzia (CTEPH)

Adempas je indikovaný na liečbu dospelých pacientov s funkčnou triedou WHO II‐III:

na zlepšenie tolerancie záťaže (pozri časť 5.1 SPC).

Pľúcna arteriálna hypertenzia (PAH)

Dospelí

Pediatrickí pacienti


Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Pred predpísaním si prosím preštudujte úplnú informáciu o lieku.
Názov držiteľa registrácie: BAYER AG

Referencie:
1. Súhrn charakteristických vlastností lieku ADEMPAS®