GARDASIL® 9

9-valentná očkovacia látka proti ľudskému papilomavírusu (rekombinantná, adsorbovaná)

Úhrada

Vakcína Gardasil ® 9 je hradená z verejného zdravotného poistenia pre 12, 13 a 14-ročné deti.1

Benefity zdravotných poisťovní+

Zdravotné poisťovne poskytujú finančné príspevky na vakcínu Gardasil 9® pre 15 až 17-ročné deti. O aktuálnych benefitoch sa informujte v zdravotných poisťovniach.2,3,4

Dávkovanie a aplikácia

Očkovacia látka sa má podať intramuskulárnou injekciou. Uprednostňovaným miestom podania je deltoidná oblasť ramena alebo horná anterolaterálna oblasť stehna. Gardasil® 9 sa nesmie podávať intravaskulárne, subkutánne alebo intradermálne. Očkovacia látka sa nesmie miešať v tej istej injekčnej striekačke s inými očkovacími látkami a iným roztokom.5

Očkovacia schéma – 2 dávky5

Štúdie dokazujú 100% séropozitivitu po podaní 2. dávky u dievčat a chlapcov vo veku od 9 do 14 rokov.

Dávkovanie a spôsob podávania

Osoby vo veku od 9 do 14 rokov vrátane v čase prvej injekcie: Gardasil 9 sa môže podať podľa 2-dávkovej (v 0., 6. – 12. mesiaci) očkovacej schémy (pozri časť 5.1). Druhá dávka sa má podať 5 až 13 mesiacov po prvej dávke. Ak sa druhá dávka očkovacej látky podá skôr ako 5 mesiacov po prvej dávke, má sa vždy podať tretia dávka.

Očkovacia schéma – 3 dávky5

Dávkovanie a spôsob podávania

Osoby vo veku 15 rokov a staršie v čase prvej injekcie: Gardasil 9 sa má podať podľa 3-dávkovej (v 0., 2., 6. mesiaci) očkovacej schémy. Druhá dávka sa má podať najmenej jeden mesiac po prvej dávke a tretia dávka sa má podať najmenej 3 mesiace po druhej dávke. Všetky tri dávky sa majú podať v priebehu 1 roka.

Aktuálne dáta zaočkovanosti

Dáta o zaočkovanosti proti HPV vírusu u detí narodených v rokoch 2006 -2010 v Slovenskej republike spracováva a analyzuje Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) na základe údajov od zdravotných poisťovní o celkovej spotrebe uhradených vakcín.

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Pred predpísaním si prosím preštudujte Súhrn charakteristických vlastností lieku.


Referencie:
1. https://kategorizacia.mzsr.sk/Lieky/Common/Details/21428; https://kategorizacia.mzsr.sk/Lieky/Common/Details/29030
2. https://www.vszp.sk/benefity/zoznam-benefitov/pre-poistencov/prispevok-nepovinne-ockovanie-proti-virusu-hpv.html; https://prihlaska.vszp.sk/penazenka-zdravia/penazenka-zdravia-mini/nepovinne-ockovania
3. https://www.dovera.sk/poistenec/potrebujem-poradit/vyhody-pre-poistencov/kriteria-na-poskytnutie-prispevku-na-uhradu-vakciny-proti-virusu-hpv
4. https://www.union.sk/benefit/prispevok-na-ockovanie-nad-ramec-zakona/ockovanie-proti-infekcii-hpv/
5. SPC Gardasil 9. 3/2024