VAXNEUVANCE®

Pneumokoková polysacharidová konjugovaná očkovacia látka (15-valentná, adsorbovaná)

Terapeutické indikácie:1

Vaxneuvance je indikovaný na aktívnu imunizáciu na prevenciu invazívneho ochorenia, pneumóniea akútneho zápalu stredného ucha spôsobených Streptococcus pneumoniae u dojčiat, detí a dospievajúcich vo veku od 6 týždňov do menej ako 18 rokov.

Vaxneuvance je indikovaný na aktívnu imunizáciu na prevenciu invazívneho ochorenia a pneumónie spôsobených Streptococcus pneumoniae u osôb vo veku 18 rokov a starších. Informácie o ochrane pred špecifickými pneumokokovými sérotypmi, pozri časti 4.4 a 5.1 SPC.


Použitie Vaxneuvance má byť v súlade s oficiálnymi odporúčaniami.


Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Pred predpísaním si prosím preštudujte úplnú informáciu o lieku.
Názov držiteľa registrácie: Merck Sharp & Dohme, B.V.

Referencie:
1. Súhrn charakteristických vlastností lieku VAXNEUVANCE®