ESMERON®

rokuróniumbromid

Terapeutické indikácie:1

Esmeron je indikovaný dospelým a pediatrickým pacientom (od donosených novorodencov po dospievajúcich [0 až < 18 rokov]) ako doplnok pri celkovej anestézii na uľahčenie tracheálnej intubácie počas rutinného úvodu do celkovej anestézie a na vyvolanie relaxácie kostrových svalov počas chirurgického výkonu.

Esmeron sa tiež používa u dospelých na uľahčenie tracheálnej intubácie počas rýchleho úvodu do celkovej anestézie a na jednotke intenzívnej starostlivosti (JIS) ako doplnok na uľahčenie intubácie a mechanickej ventilácie.


Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Pred predpísaním si prosím preštudujte úplnú informáciu o lieku.
Názov držiteľa registrácie: Merck Sharp & Dohme, B.V.

Referencie:
1. Súhrn charakteristických vlastností lieku ESMERON®