JANUMET®

sitagliptín / metformín

Terapeutické indikácie:1

Dospelým pacientom s diabetes mellitus 2. typu:


Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Pred predpísaním si prosím preštudujte úplnú informáciu o lieku.
Názov držiteľa registrácie: Merck Sharp & Dohme, B.V.

Referencie:
1. Súhrn charakteristických vlastností lieku JANUMET®