M-M-RvaxPro®

očkovacia látka proti osýpkam, mumpsu a ružienke (živá)

Terapeutické indikácie:1

M-M-RvaxPro sa indikuje na simultánne očkovanie proti osýpkam, mumpsu a ružienke u osôb vo veku od 12 mesiacov (pozri časť 4.2 SPC).

Za mimoriadnych okolností sa M-M-RvaxPro môže podať deťom vo veku od 9 mesiacov (pozri časti 4.2, 4.4 a 5.1 SPC).

Na použitie pri prepuknutí osýpok alebo na postexpozičné očkovanie alebo na použitie u dosiaľ neočkovaných osôb starších ako 9 mesiacov, ktoré sú v kontakte s vnímavými gravidnými ženami, a osôb, ktoré sú pravdepodobne vnímavé na mumps a ružienku, pozri časť 5.1 SPC.


M-M-RvaxPro sa má používať na základe oficiálnych odporúčaní.


Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Pred predpísaním si prosím preštudujte úplnú informáciu o lieku.
Názov držiteľa registrácie: Merck Sharp & Dohme, B.V.

Referencie:
1. Súhrn charakteristických vlastností lieku MMR®