ZEPATIER®

elbasvir / grazoprevir

Terapeutické indikácie:1

ZEPATIER je indikovaný dospelým a pediatrickým pacientom vo veku 12 rokov a starším s telesnou hmotnosťou minimálne 30 kg na liečbu chronickej hepatitídy C (CHC) (pozri časti 4.2, 4.4 a 5.1 SPC).

Účinok lieku proti špecifickým genotypom vírusu hepatitídy C (HCV) pozri v častiach 4.4 a 5.1 SPC.


Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Pred predpísaním si prosím preštudujte úplnú informáciu o lieku.
Názov držiteľa registrácie: Merck Sharp & Dohme, B.V.

Referencie:
1. Súhrn charakteristických vlastností lieku ZEPATIER®