IVEMEND®

dimeglumínfosaprepitant

Terapeutické indikácie:1

Prevencia nevoľnosti a vracania, ktoré sú spojené s vysoko a stredne emetogénnou protirakovinovou chemoterapiou u dospelých a pediatrických pacientov vo veku 6 mesiacov a starších.


IVEMEND 150 mg sa podáva ako súčasť kombinovanej liečby (pozri časť 4.2 SPC).


Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Pred predpísaním si prosím preštudujte úplnú informáciu o lieku.
Názov držiteľa registrácie: Merck Sharp & Dohme, B.V.

Referencie:
1. Súhrn charakteristických vlastností lieku IVEMEND®