PNEUMOVAX 23®

pneumokoková polysacharidová očkovacia látka

Terapeutické indikácie:1

Pneumokoková polysacharidová očkovacia látka sa odporúča na aktívnu imunizáciu proti pneumokokovému ochoreniu u detí vo veku od 2 rokov, dospievajúcich a dospelých.

Informácie o ochrane pred špecifickými pneumokokovými sérotypmi, pozri časť 5.1 SPC.


Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Pred predpísaním si prosím preštudujte úplnú informáciu o lieku.
Názov držiteľa registrácie: Merck Sharp & Dohme, B.V.

Referencie:
1. Súhrn charakteristických vlastností lieku PNEUMOVAX®