PREVYMIS®

letermovir

Terapeutické indikácie:1

PREVYMIS® je indikovaný na profylaxiu reaktivácie cytomegalovírusu (CMV) a ochorenia vyvolaného CMV dospelým CMV-séropozitívnym príjemcom [R+] alogénneho štepu krvotvorných kmeňových buniek (allogeneic haematopoietic stem cell transplant, HSCT).

PREVYMIS je indikovaný na profylaxiu ochorenia vyvolaného CMV CMV-séronegatívnym dospelým, ktorým bola transplantovaná oblička od CMV-séropozitívneho darcu [D+/R-].

Je potrebné vziať do úvahy oficiálne usmernenie týkajúce sa správneho používania antivirotík.


Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Pred predpísaním si prosím preštudujte úplnú informáciu o lieku.
Názov držiteľa registrácie: Merck Sharp & Dohme, B.V.

Referencie:
1. Súhrn charakteristických vlastností lieku PREVYMIS®