RECARBRIO®

imipeném / cilastatín / relebaktám

Terapeutické indikácie:1

Recarbrio je indikované na:

Je potrebné vziať do úvahy oficiálne usmernenia týkajúce sa správneho používania antibiotík.


Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Pred predpísaním si prosím preštudujte úplnú informáciu o lieku.
Názov držiteľa registrácie: Merck Sharp & Dohme, B.V.

▼ Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie. Informácie o tom, ako hlásiť nežiaduce reakcie, nájdete v časti 4.8 SPC.

Referencie:
1. Súhrn charakteristických vlastností lieku RECARBRIO®