ZERBAXA®

ceftolozán / tazobaktám

Terapeutické indikácie:1

Zerbaxa je indikovaná dospelým a pediatrickým pacientom na liečbu nasledujúcich infekcií (pozri časti 4.2 a 5.1 SPC):

Zerbaxa je tiež indikovaná dospelým pacientom (18 rokov alebo starší) na liečbu nasledujúcej infekcie (pozri časť 5.1 SPC):

Je potrebné vziať do úvahy oficiálne usmernenia týkajúce sa správneho používania antibiotík.


Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Pred predpísaním si prosím preštudujte úplnú informáciu o lieku.
Názov držiteľa registrácie: Merck Sharp & Dohme, B.V.

Referencie:
1. Súhrn charakteristických vlastností lieku ZERBAXA®