KN-407

Indikácia: KEYTRUDA je v kombinácii s karboplatinou a buď paklitaxelom alebo nab-paklitaxelom (paklitaxel vo forme nanočastíc viazaných na albumín) indikovaná ako liečba prvej línie metastatického skvamózneho nemalobunkového karcinómu pľúc u dospelých.

V tejto dvojito zaslepenej štúdii fázy 3 bolo v pomere 1:1 randomizovaných 559 pacientov s neliečeným metastatickým, skvamóznym NSCLC, ktorí dostávali 200 mg pembrolizumabu alebo fyziologického roztoku placeba maximálne po dobu 35 cyklov; všetci pacienti dostávali počas prvých 4 cyklov aj karboplatinu a buď paklitaxel alebo nab-paklitaxel (paklitaxel vo forme nanočastíc viazaných na albumín). Primárne cieľové ukazovatele boli celkové prežívanie a prežívanie bez progresie.1

Obrázok 1. Celkové prežívanie v intention-to-treat (ITT) populácii.
(A) Kaplan-Meierove odhady celkového prežívania v oboch liečebných ramenách.

Obrázok 2. Prežívanie bez progresie v intention-to-treat (ITT) populácii.
(A) Kaplan–Meierove odhady prežívania bez progresie v oboch liečebných ramenách.

Záver: U nepredliečených pacientov s metastatickým, skvamóznym NSCLC viedlo pridanie pembrolizumabu ku chemoterapii s karboplatinou plus paklitaxelom alebo nab-paklitaxelom k signifikantne dlhšiemu celkovému prežívaniu a prežívaniu bez progresie ako chemoterapia podávaná samostatne.

Referencie:
1: Paz‑Ares L., Luft A., Vicente D., et al. Pembrolizumab plus Chemotherapy for Squamous Non–Small-Cell Lung Cancer, N Engl J Med 2018;379:2040-51.

Monoterapia

Kombinovaná terapia

1. línia

2. línia