• Nemalobunkový karcinóm pľúc NSCLC

– KEYTRUDA je v monoterapii indikovaná na adjuvantnú liečbu dospelých s nemalobunkovým karcinómom pľúc s vysokým rizikom rekurencie po úplnej resekcii a chemoterapii na báze platiny (selekčné kritériá, pozri časť 5.1 SPC).1
– KEYTRUDA je v monoterapii indikovaná ako liečba prvej línie metastatického nemalobunkového karcinómu pľúc u dospelých s expresiou PD-L1 v nádoroch, s proporčným skóre nádoru (tumour proportion score, TPS) ≥ 50 %, bez pozitivity mutácií EGFR alebo ALK v nádorových bunkách.1
Viac o KN-024
– KEYTRUDA je v kombinácii s chemoterapiou obsahujúcou pemetrexed a platinu indikovaná ako liečba prvej línie metastatického neskvamózneho nemalobunkového karcinómu pľúc u dospelých bez pozitivity mutácií EGFR alebo ALK v nádorových bunkách.1
Viac o KN-189
– KEYTRUDA je v kombinácii s karboplatinou a buď paklitaxelom alebo nab-paklitaxelom (paklitaxel vo forme nanočastíc viazaných na albumín) indikovaná ako liečba prvej línie metastatického skvamózneho nemalobunkového karcinómu pľúc u dospelých.1
Viac o KN-407
– KEYTRUDA je v monoterapii indikovaná na liečbu lokálne pokročilého alebo metastatického nemalobunkového karcinómu pľúc u dospelých s expresiou PD-L1 v nádoroch, s TPS ≥ 1 % a ktorí dostali minimálne jeden predchádzajúci chemoterapeutický režim. Pacienti s pozitivitou mutácií EGFR alebo ALK v nádorových bunkách majú pred podaním KEYTRUDY dostávať aj cielenú liečbu.1
Viac o KN-010

Klinické štúdie pre metastatický nemalobunkový karcinóm pľúc:

Monoterapia

Kombinovaná terapia

1. línia

2. línia


Referencie:
1. Súhrn charakteristických vlastností lieku KEYTRUDA®