O lieku KEYTRUDA® (pembrolizumab)

Intenzívny klinický výskum v oblasti onkológie viedol k objavu imunoterapie. Ide o liečebný postup, ktorý robí nádor pre imunitný systém rozpoznateľným a umožňuje tak imunitnému systému pacienta nádorové bunky rozpoznať a následne zničiť.

2015

  • malígny melanón
  • karcinóm pľúc
  • karcinóm močového mechúra
  • karcinóm žalúdka
  • karcinóm pažeráka
  • karcinóm pečene
  • ….

Imunoterapia

V roku 2015 predstavila MSD novú liečbu, ktorú možno použiť v terapii rôznych onkologických ochorení, ako je napríklad malígny melanóm, karcinóm pľúc, karcinóm močového mechúra, žalúdka, pažeráka, či pečene. Imunoterapii v liečbe malígnych nádorov sa intenzívne venujeme v rámci klinického výskumu a nové možnosti liečby sú schvaľované zodpovednými regulačnými autoritami a postupne zavádzané do klinickej praxe.

Terapeutické indikácie1

Endometriálny karcinóm

(pripravujeme)

Cervikálny karcinóm

(pripravujeme)

Klasický Hodgkinov lymfóm

(pripravujeme)

Uroteliálny karcinóm

(pripravujeme)

Karcinómy renálnych
buniek RCC

(pripravujeme)

Karcinómy s MSI-H alebo dMMR

(pripravujeme)

Ezofágový karcinóm

(pripravujeme)

Žalúdočný adenokarcinóm / adenokarcinóm gastroezofágového prechodu (GEJ)

(pripravujeme)

Karcinóm biliárneho traktu (BTC)

(pripravujeme)

KEYTRUDA® mechanizmus účinku:1

Pembrolizumab je humanizovaná monoklonálna protilátka proti receptoru programovanej bunkovej smrti-1 (PD-1). Receptor PD-1 je proteín nachádzajúci sa na povrchu T a B buniek, ktoré hrajú úlohu v regulácii odpovedí imunitného systému.1 Pembrolizumab patrí do skupiny látok nazývané ako inhibítory kontrolných bodov. Ich objavenie a používanie znamenalo prielom v liečbe mnohých solídnych nádorových a niektorých hematologických ochorení. Inhibítory kontrolných bodov majú imunomodulačný účinok na imunitný systém.1 V prípade pembrolizumabu ide o väzbu na receptor programovanej bunkovej smrti 1 (PD-1), čím dochádza k blokáde jeho interakcie s ligandami PD-L1 a PD-L2, často prítomnými na nádorových bunkách.1 Následne, takto aktivované T-lymfocyty spustia odpoveď imunitného systému organizmu.1 Pembrolizumab bol pod obchodným názvom KEYTRUDA® v roku 2015 schválený na humánne použitie Európskou liekovou agentúrou (EMA) na liečbu pokročilého (neresekovateľného alebo metastatického) melanómu u dospelých.1 Odvtedy sa spektrum jeho použitia rozšírilo o viac ako 10 indikácií na liečbu rôznych typov nádorov a v priebehu ďalších rokov sa očakávajú schválenia nových indikácií aj s využitím kombinácie pembrolizumabu a liečiv s inovatívnym mechanizmom účinku.1


Referencie:
1. Súhrn charakteristických vlastností lieku KEYTRUDA®