Manažment nežiaducich účinkov

Pripravili sme vám stručný zoznam zachytených známych imunitne podmienených nežiaducich reakcií, vrátane popisu manažmentu pre najdôležitejšie triedy orgánových systémov, podľa stupňa závažnosti (podľa CTCAE v 4.0, Common Terminology Criteria for Adverse Events).

Stupeň závažnosti podľa CTCAE v 4.02

Stupeň závažnosti nežiaducich reakcií je podľa klasifikácie CTCAE rozdelený na päť stupňov. V podstate pritom platí:

Stupeň 1:
žiadne až mierne príznaky, nie je indikovaná žiadna intervencia,iba klinické alebo diagnostické monitorovanie

Stupeň 2:
stredne ťažké príznaky, minimálna intervencia, lokálna alebo neinvazívna, obmedzenie úkonov každodenného života (pozri nižšie)

Stupeň 3:
závažné alebo lekársky významné, ale nie bezprostredne život ohrozujúce príznaky, s nevyhnutnosťou hospitalizácie alebo predĺženia ústavnej liečby, závažné obmedzenie úkonov každodenného života (pozri nižšie)

Stupeň 4:
život ohrozujúce príznaky, s nutnosťou urgentnej intervencie

Stupeň 5:
smrť v dôsledku nežiaducej reakcie

Základné úkony každodenného života1

Pri určovaní stupňa závažnosti treba rozlišovať „obmedzenie“ a „závažné obmedzenie“ úkonov každodenného života.
Myslí sa tým:

Obmedzenie:
pacient si napríklad nedokáže sám pripraviť jedlo, nakúpiť, používať telefón, vykonávať finančné transakcie

Závažné obmedzenie:
pacient sa napríklad nedokáže postarať o svoju vlastnú telesnú hygienu, užívať lieky, obliecť/vyzliecť sa

Farebné označovanie terapeutického manažmentu

Zvýšiť pozornosť, pokračovať v liečbe

Prerušiť liečbu

Ukončiť liečbu

Stiahnite si informácie k Manažmentu NÚ vo forme elektronickej publikácie:


Referencie:
1. National Cancer Institute. Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE), Version 4.0, https://www.tumorzentren.de/tl_files/dokumente/CTCAE_4.03_deutsch_Juni_2016_02_final.pdf,aufgerufen im Mai 2020
2. Additional Risk Management Measures für Patient (aRMM), Version 7.1