Manažment nežiaducich účinkov

Pripravili sme vám stručný zoznam zachytených známych imunitne podmienených nežiaducich reakcií, vrátane popisu manažmentu pre najdôležitejšie triedy orgánových systémov, podľa stupňa závažnosti (podľa CTCAE v. 4.01, Common Terminology Criteria for Adverse Events).

Väčšina imunitne sprostredkovaných nežiaducich reakcií počas liečby pembrolizumabom je reverzibilná a dá sa zvládnuť prerušením liečby, podaním kortikosteroidov a/alebo podpornou starostlivosťou.

Pri podozrení na imunitne sprostredkované nežiaduce reakcie sa má zabezpečiť ich adekvátne vyhodnotenie na potvrdenie etiológie alebo vylúčenie iných príčin.1 Po úprave na stupeň ≤ 1 sa má začať postupne znižovať dávka kortikosteroidu a so znižovaním pokračovať počas minimálne 1 mesiaca.1 Neodporúčajú sa žiadne zníženia dávky lieku KEYTRUDA ®1.
Liečbu liekom KEYTRUDA® možno znovu začať v priebehu 12 týždňov po poslednej dávke lieku KEYTRUDA®. Po úprave na stupeň 1 sa má začať postupne znižovať dávka kortikosteroidu a so znižovaním pokračovať počas minimálne 1 mesiaca. Ak sa nežiaduce reakcie znížia a udržia na stupni 1. alebo 0. a ak sa dávka kortikosteroidu znížila na ≤ 10 mg prednizónu alebo jeho ekvivalent denne.

Objednajte si informácie k Manažmentu NÚ vo forme tlačenej publikácie:


Referencie:
1. Súhrn charakteristických vlastností lieku KEYTRUDA®