Mozog

Podozrenie na imunitne podmienenú hypofyzitídu 1

U pacientov dostávajúcich pembrolizumab sa pozorovala hypofyzitída. Pacienti majú byť sledovaní na prejavy a príznaky insuficiencie nadobličiek a hypofyzitídy (vrátane hypopituitarizmu) a majú sa vylúčiť iné príčiny.

Stanovenie stupňa závažnosti reakcie

Hypofyzitída 2. stupňa

Oddiaľte podanie liečby až kým stav nie je kontrolovaný hormonálnou
substitučnou liečbou.

Hypofyzitída 3. stupňa až 4. stupňa

Oddiaľte podanie až kým sa nežiaduce reakcie neupravia na 0. – 1. stupeň* alebo sa má liečba ukončiť, ak pretrváva závažná toxicita.

* Liečba liekom KEYTRUDA® sa má natrvalo ukončiť, ak sa toxicita súvisiaca s liečbou neupraví v priebehu 12 týždňov po poslednej dávke lieku KEYTRUDA® na 0. – 1. stupeň, alebo ak sa dávka kortikosteroidov nedá v priebehu 12 týždňov znížiť na ≤ 10 mg prednizónu alebo ekvivalent denne. Liečba sa musí natrvalo ukončiť pri navrátení akejkoľvek imunitne sprostredkovanej reakcie 3. stupňa a pri akejkoľvek toxicite imunitne sprostredkovanej nežiaducej reakcie 4. stupňa, okrem endokrinopatií, ktoré sú kontrolované hormonálnou substitučnou liečbou.


Referencie:
1. Súhrn charakteristických vlastností lieku KEYTRUDA®