KN-010

Indikácia: KEYTRUDA je v monoterapii indikovaná na liečbu lokálne pokročilého alebo metastatického nemalobunkového karcinómu pľúc u dospelých s expresiou PD-L1 v nádoroch, s TPS ≥ 1 % a ktorí dostali minimálne jeden predchádzajúci chemoterapeutický režim. Pacienti s pozitivitou mutácií EGFR alebo ALK v nádorových bunkách majú pred podaním KEYTRUDY dostávať aj cielenú liečbu.

Klinická štúdia KEYNOTE-010 bola randomizovaná, otvorená, štúdia fázy 2/3 u predliečených pacientov s nemalobunkovým karcinómom pľúc s expresiou PD-L1 v nádoroch, s TPS ≥ 1 %, ktorí boli náhodne zaradení (1:1:1) per stratum pomocou interaktívneho systému na podávanie pembrolizumabu 2 mg/kg, pembrolizumabu 10 mg/kg alebo docetaxelu 75 mg/m² každé 3 týždne. Primárne cieľové ukazovatele boli celkové prežívanie a prežívanie bez progresie v celej populácii ako aj u pacientov s PD-L1 expresiou aspoň 50 % v nádorových bunkách.1

Obrázok 1. Kaplan-Meierova analýza celkového prežívania.
(A) u pacientov s PD-L1 expresiou s proporčným skóre nádoru 50% alebo vyšším (B) u všetkých pacientov.

Obrázok 2. Kaplan-Meierova analýza prežívania bez progresie
(A) u pacientov s PD-L1 expresiou s proporčným skóre nádoru 50% alebo vyšším (B) u všetkých pacientov.

Záver: Pembrolizumab predlžuje celkové prežívanie a má priaznivý profil prínosu a rizika u predliečených pacientov, s PD-L1-pozitívnym, pokročilým nemalobunkovým karcinómom pľúc. Tieto údaje potvrdzujú pembrolizumab ako novú možnosť liečby u tejto populácie s overením použitia PD-L1 selekcie.

Referencie:
1: Herbst, R.S., Baas, P., Kim, D.W., et al. (2016) Pembrolizumab versus Docetaxel for Previously Treated, PD-L1-Positive, Advanced Non-Small-Cell Lung Cancer (KEYNOTE-010): A Randomised Controlled Trial. Lancet, 387, 1540-1550.

5-ročné výsledky z klinickej štúdie KEYNOTE-010

V štúdii KEYNOTE-010 pembrolizumab zlepšil celkové prežívanie (OS) oproti docetaxelu u predliečených pacientov s pokročilým NSCLC s PD-L1 expresiou, s proporčným skóre nádoru (TPS) ≥ 50 % a ≥ 1 %. Uvádzame udaje účinnosti a bezpečnosti z následného 5-ročného sledovania.2

Obrázok 3. Kaplan-Meierova analýza OS u pacientov
(A) s PD-L1 TPS ≥50% a (B) s PD-L1 TPS ≥1%. CI, interval spoľahlivosti; HR, hazard ratio; OS, celkové prežívanie; PD-L1, ligand proteínu programovanej bunkovej smrti 1; TPS, proporčné skóre nádoru.

Obrázok 4. Kaplan-Meierova analýza prežívania bez progresie podľa RECIST verzia 1.1 u pacientov
(A) s PD-L1 TPS ≥50% a (B) s PD-L1 TPS ≥1%. CI, interval spoľahivosti; HR, hazard ratio; NR, (not reached) nedosiahnuté; PD-L1, ligand proteínu programovanej bunkovej smrti 1; RECIST, Response Evaluation Criteria in Solid Tumors; TPS, proporčné skóre nádoru.

Záver: Pembrolizumab voči docetaxelu naďalej poskytoval dlhodobý prínos u predliečených pacientov s NSCLC s PD-L1 TPS ≥ 50 % a ≥ 1 %. Tieto zistenia potvrdzujú, že pembrolizumab je štandardom starostlivosti liečby v druhej línii a v následných líniach liečby.

Referencie:
2: Herbst R.S., Garon E.B., Kim D., et al. Five Year Survival Update From KEYNOTE-010: Pembrolizumab Versus Docetaxel for Previously Treated, Programmed Death-Ligand 1–Positive Advanced NSCLC, Journal of Thoracic Oncology Vol. 16 No. 10: 1718–1732

Monoterapia

Kombinovaná terapia

1. línia

2. línia