CPS testovanie

CPS testovanie

PD-L1 prognostický faktor

Hodnotenie PD-L1 expresie kombinovaným pozitívnym skóre CPS môže byť považované za prognostický biomarker odpovede na liečbu pembrolizumabom.2,3

V štúdii KEYNOTE-048 sa PD-L1 expresia CPS ≥1 v nádorových bunkách vyskytovala u približne 85 % pacientov s pokročilým skvamocelulárnym karcinómom hlavy a krku.4

PD-L1 zastúpenie u pacientov s metastatickým alebo neresekovateľným rekurentným HNSCC zo štúdie KEYNOTE-0484

Expresia PD-L1CPS < 1CPS ≥ 1CPS ≥ 20*
Prevalencia % (n)15% (128)85% (754)43% (381)

* Výpočet prevalencie pre CPS ≥ 20 na základe pacientov so známou expresiou PD-L1; 5 pacientov malo neznámy stav expresie PD-L1.

Klinické štúdie:

Monoterapia / Kombinovaná terapia

KN-040

Monoterapia

1. línia

2. línia (pripravujeme)


Referencie:
1. Agilent Technologies, Inc. Instructions for Use: PD-L1 IHC 22C3 pharmDx.
2. Yamashita K, Iwatsuki M, Harada K et al. Prognostic impacts of the combined positive score and the tumor proportion score for programmed death ligand-1 expression by double immunohistochemical staining in patients with advanced gastric cancer. Springer Gastric Cancer (2020) 23:95–104.
3. Kulangara K, Zhang N, Corigliano E et al. Clinical Utility of the Combined Positive Score for Programmed Death Ligand-1 Expression and the Approval of Pembrolizumab for Treatment of Gastric Cancer. Arch Pathol Lab Med—Vol 143, March 2019
4. Burtness B, Harrington KJ, Greil R et al. Pembrolizumab alone or with chemotherapy versus cetuximab with chemotherapy for recurrent or metastatic squamous cell carcinoma of the head and neck (KEYNOTE-048): a randomised, open-label, phase 3 study. Lancet. 2019; 394(10212):1915-1928.