KN-048

Indikácia: KEYTRUDA je v monoterapii alebo v kombinácii s chemoterapiou obsahujúcou platinu a 5- fluóruracil (5-FU) indikovaná ako liečba prvej línie metastatického alebo neresekovateľného rekurentného skvamocelulárneho karcinómu hlavy a krku u dospelých, ktorých nádory vykazujú expresiu PD-L1 s hodnotou CPS ≥ 1.1

Podmienky úhrady1

Liečbu je možné použiť bez obmedzenia statusu ECOG pri diagnózach C00-C14 aj C32 popísané na základe Medzinárodnej klasifikácie chorôb MKCH-10.

Dizajn štúdie KEYNOTE-0483

Primárne koncové ukazovatele:

  • OS, PFS podľa RECIST v 1.1 (v CPS ≥ 20, CPS ≥ 1 a v celkovej populácii)

Vybrané koncové ukazovatele sekundárnej účinnosti:

  • PFS na RECIS v 1.1 po 6 a 12 mesiacoch, ORR (v CPS ≥ 20, CPS ≥ 1 a v celkovej populácii), bezpečnosť a znášanlivosť (celková populácia)

OS (populácia CPS ≥ 1, monoterapia): signifikantná redukcia rizika úmrtia s liekom KEYTRUDA® v monoterapii vs EXTREME (5-ročné sledovanie)2

Redukcia rizika úmrtia o 26 % vs. EXTREME*

* Režim EXTREME: kombinácia cisplatina (alebo karboplatina) + 5-fluóruracil + cetuximab

Liek KEYTRUDA®: miera odpovede a trvanie odpovede pri použití v monoterapii (CPS ≥ 1)4

Liek KEYTRUDA® v monoterapii vs. režim EXTREME: miera objektívnej odpovede

Liek KEYTRUDA® v monoterapii vs. režim EXTREME: medián trvania odpovede

OS (populácia CPS ≥ 1, kombinovaná terapia): signifikantná redukcia rizika úmrtia s liekom KEYTRUDA® + PLATINA/5-FU vs EXTREME (5-ročné sledovanie)2

Redukcia rizika úmrtia o 35 % vs. EXTREME*

* Režim EXTREME: kombinácia cisplatina (alebo karboplatina) + 5-fluóruracil + cetuximab

Kompletnú odpoveď dosiahlo s kombinovanou liečbou liekom KEYTRUDA® + PLATINA/5-FU s CPS ≥ 1    2× VIAC    pacientov ako pri režime EXTREME3

Objektívne, kompletné a čiastočné odpovede zaznamenané pri liečbe liekom KEYTRUDA® + platina/5-FU vs. režim EXTREME4

Liek KEYTRUDA® + platina/5-FU vs. režim EXTREME: medián trvania odpovede 3

Účinnosť lieku KEYTRUDA® v monoterapii a v kombinácii s platinou/5-FU v klinickej štúdii KEYNOTE-048: analýza podskupín podľa PD-L1 CPS 1–19 a CPS ≥ 203

Nežiaduce účinky spojené s liečbou v štúdii KEYNOTE-0482

Nežiaduce príhody súvisiace s liečbou stupňa ≥ 3 sa vyskytli u 17,0 % pacientov liečených liekom KEYTRUDA® v monoterapii a u 71,7 % pacientov liečených liekom KEYTRUDA® + chemoterapia vs. 69,3 % liečených režimom EXTREME.

Liek KEYTRUDA® v prvej línii u všetkých vhodných pacientov s M/R HNSCC

Účinnosť

Výsledky predĺženého sledovania po 5 rokoch 1L pembrolizumab v monoterapii alebo kombinovanej terapii s chemoterapiou na báze platiny + 5-FU potvrdzuje klinický benefit pre pacientov s R/M HNSCC: 

  • OS po 5 rokoch dosiahlo celkové zlepšenie vs. režim EXTREME2
    • OS v populácii CPS ≥ 1 dosiahlo 15,4% vs. 5,5% pri režime pembrolizumab v monoterapii vs. režim EXTREME2
    • OS v populácii CPS ≥ 1 dosiahlo 18,2% vs. 4,3% pri režime pembrolizumab v kombinovanej terapii vs. režim EXTREME2
  • pembrolizumab monoterapia (populácia CPS ≥ 1): pacienti dosiahli 5x dlhšiu DOR vs. režim EXTREME4
  • pembrolizumab v kombinácii s chemoterapiou na báze platiny + 5-FU (populácia CPS ≥ 1): 2x viac pacientov dosiahlo CR vs. režim EXTREME3

ESMO odporúčanie

Výsledky z tejto štúdie ako aj ESMO Guidelines potvrdzujú liečbu pembrolizumab monoterapia a pembrolizumab kombinovaná terapia s chemoterapiou na báze platiny + 5-FU ako štandard prvej línie v starostlivosti u pacientov s R/M HNSCC bez kuratívneho potenciálu RT alebo chirurgického zákroku.2

Vyšetrenie CPS je kľúčové

Otestujte všetkých vhodných pacientov s HNSCC. Podľa štúdie KN-048 sa PD-L1 expresia CPS ≥ 1 vyskytuje až u 85% pacientov a môžu byť liečení liekom Keytruda v prvej línii.3


Referencie:
1. Zoznam kategorizovaných liekov Časť B: Indikačné obmedzenia (link: https:/www.health.gov.sk/?zoznam-kategorizovanych-liekov).
2. Tahara M, et al. Pembrolizumab With or Without Chemotherapy For First-Line Treatment of Recurrent/Metastatic Head and Neck Squamous Cell Carcinoma: 5-year Results from KEYNOTE-048. Presented at the ESMO 2022, September 09-13.
3. Burtness B, Harrington KJ, Greil R, et al; for the KEYNOTE-048 investigators. Pembrolizumab alone or with chemotherapy versus cetuximab with chemotherapy for recurrent or metastatic squamous cell carcinoma of the head and neck (KEYNOTE-048): a randomised, open-label, phase 3 study. Lancet. 2019;394(10212):1915–1928.
4. Burtness B, Harrington KJ, Greil R, et al; for the KEYNOTE-048 investigators. Supplementary Appendix to: Pembrolizumab alone or with chemotherapy versus cetuximab with chemotherapy for recurrent or metastatic squamous cell carcinoma of the head and neck (KEYNOTE-048): a randomised, open-label, phase 3 study. (Lancet.2019;394(10212):1915-1928.) doi:10.1016/S0140-6736(19)32591-7.
5. Machiels J.-P., Leemans C., Golusinski W., Squamous cell carcinoma of the oral cavity, larynx, oropharynx and hypopharynx: EHNSeESMOeESTRO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Annals of Oncology Volume 31 – Issue 11 – 2020.

a) Aktualizácia po 5 rokoch, medián sledovania bol 69,2 mesiaca pre liek KEYTRUDA® v monoterapii a 68,6 mesiaca pre liek KEYTRUDA® + chemoterapia.
b) Uzávierka dát 25. februára 2019
c) HR na základe Coxovho modelu proporcionálnych rizík s Efronovou metódou spracovania výsledku a liečbou ako kovariátou.
d) Z Kaplanovej-Meierovej metódy pre cenzorované dáta.

Vysvetlivky:
5-FU = 5-fluóruracil; AUC = plocha pod krivkou; chemo = chemoterapia; CI = interval spoľahlivosti; CPS = kombinované pozitívne skóre; ECOG PS = výkonnostný stav podľa Eastern Cooperative Oncology Group; ESMO = Európska spoločnosť pre klinickú onkológiu; EXTREME = cetuximab + karboplatina alebo cisplatina + 5-fluóruracil; HNSCC = skvamózny karcinóm hlavy a krku; HR = pomer rizík; M/R HNSCC = metastaticky alebo neresekovateľný rekurentný skvamózny karcinóm hlavy a krku; PFS = prežitie bez progresie; ORR = miera objektívnej odpovede; OS = celkové prežitie; PD-L1 = ligand receptora programovanej smrti 1; R = randomizácia; RECIST v1.1 = kritériá odpovede na liečbu pri solídnych nádoroch, verzia 1.1.