Terapeutické indikácie

Terapeutické indikácie:1

Melanóm

Nemalobunkový karcinóm pľúc (non-small cell lung carcinoma, NSCLC)

Klasický Hodgkinov lymfóm (classical Hodgkin lymphoma, cHL)

Uroteliálny karcinóm

Skvamocelulárny karcinóm hlavy a krku (head and neck squamous cell carcinoma, HNSCC)

Karcinóm z renálnych buniek (renal cell carcinoma, RCC)

Karcinómy s vysokou mikrosatelitovou nestabilitou (microsatellite instability-high, MSI-H) alebo
deficitom opravy chybne spárovaných báz (mismatch repair deficient, dMMR)

Kolorektálny karcinóm (colorectal cancer, CRC)


KEYTRUDA je v monoterapii indikovaná dospelým s MSI-H alebo dMMR kolorektálnym karcinómom v nasledujúcich podmienkach:

Iné ako kolorektálne karcinómy


KEYTRUDA je v monoterapii indikovaná na liečbu nasledujúcich MSI-H alebo dMMR nádorov
u dospelých s:

Ezofágový karcinóm

Trojnásobne negatívny karcinóm prsníka (triple-negative breast cancer, TNBC)

Endometriálny karcinóm (endometrial carcinoma, EC)

Cervikálny karcinóm

Žalúdočný adenokarcinóm alebo adenokarcinóm gastroezofágového prechodu (gastroesophageal junction, GEJ)

Karcinóm biliárneho traktu (biliary tract carcinoma, BTC)


Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Pred predpísaním si prosím preštudujte úplnú informáciu o lieku.
Názov držiteľa registrácie: Merck Sharp & Dohme, B.V.

Referencie:

1. Súhrn charakteristických vlastností lieku KEYTRUDA®