KN-189

Indikácia: KEYTRUDA je v kombinácii s chemoterapiou obsahujúcou pemetrexed a platinu indikovaná ako liečba prvej línie metastatického neskvamózneho nemalobunkového karcinómu pľúc u dospelých bez pozitivity mutácií EGFR alebo ALK v nádorových bunkách.

V tejto dvojito zaslepenej štúdii fázy 3 bolo randomizovaných 616 pacientov v pomere 2:1 s metastatickým neskvamóznym NSCLC bez prítomných mutácií EGFR alebo ALK, ktorí v minulosti neboli liečení pre metastatické ochorenie. Kombinovaná liečba pozostávala z podávania pemetrexedu s liekom na báze platiny s buď 200 mg pembrolizumabu alebo placebom v intervale každé 3 týždne počas 4 cyklov, po ktorých nasledovalo podávanie pembrolizumabu alebo placeba maximálne po dobu 35 cyklov plus udržiavaciou liečbou pemetrexedom. Prechod na monoterapiu pembrolizumabom bol povolený u pacientov v ramene s kombináciou s placebom, u ktorých bola potvrdená progresia ochorenia. Primárne cieľové ukazovatele boli celkové prežívanie a prežívanie bez progresie.1

Obrázok 1. Celkové prežívanie v intention-to-treat populácii.
Zobrazené sú Kaplan-Meierove odhady celkového prežívania (prvý z dvoch primárnych ukazovateľov) v dvoch ramenách klinického skúšania (A)

Obrázok 2. Prežívanie bez progresie v intention-to-treat populácii.
Zobrazené sú Kaplan-Meierove odhady prežívania bez progresie (druhý z dvoch primárnych ukazovateľov) v dvoch ramenách klinického skúšania (A)

Záver: U nepredliečených pacientov s metastatickým neskvamóznym NSCLC bez prítomných mutácií EGFR alebo ALK viedlo pridanie pembrolizumabu ku štandardnej chemoterapii s pemetrexedom a liekom na báze platiny k signifikantne dlhšiemu celkovému prežívaniu ako aj prežívaniu bez progresie v porovnaní so samotnou chemoterapiou.

Aktualizácia klinickej štúdie KEYNOTE-189

V štúdii KEYNOTE-189 prvolíniová liečba pembrolizumabom v kombinácii s pemetrexed-platinou významne zlepšila celkové prežívanie a prežívanie bez progresie v porovnaní s liečbou placebom v kombinácii s pemetrexed-platinou u pacientov s metastatickým neskvamóznym nemalobunkovým karcinómom pľúc (NSCLC), bez ohľadu na expresiu PD-L1. Uvádzané sú aktualizované analýzy zo štúdie KEYNOTE-189.2

Obrázok 3.
Kaplan-Meierova analýza celkového prežívania v (A) intention-to-treat populácii a v podskupinách pacientov podľa proporčného skóre nádoru (TPS): (B) ≥ 50 %, (C) 1 % -49 % a (D) < 1 %. HR, hazard ratio; NR, nedosiahnuté; pembro, pembrolizumab.

Obrázok 4
Kaplan-Meierova analýza prežívania bez progresie v (A) intention-to-treat populácii a v podskupinách pacientov podľa PD-L1 proporčného skóre nádoru (TPS): (B) ≥ 50 %, (C) 1 % – 49 % a (D) < 1 %.

Záver: Pembrolizumab podávaný ako prvolíniová liečba v kombinácii s pemetrexed-platinou naďalej preukazoval významne zlepšené celkové prežívanie, ako aj prežívanie bez progresie pri metastatickom neskvamóznom NSCLC, bez ohľadu na expresiu PD-L1 alebo prítomných metastáz v pečeni alebo mozgu, s manažovateľnou bezpečnosťou a znášanlivosťou liečby.

Referencie:
1: Gandhi L, Rodriguez-Abreu D, Gadgeel S, et al. Pembrolizumab plus Chemotherapy in Metastatic Non-Small-Cell Lung Cancer. N Engl J Med. 2018;378(22):2078-2092.
2: Gadgeel S, Rodriguez-Abreu D, Speranza G, et al. Updated Analysis From KEYNOTE-189: Pembrolizumab or Placebo Plus Pemetrexed and Platinum for Previously Untreated Metastatic Nonsquamous Non–Small-Cell Lung Cancer. J Clin Oncol 38:1505-1517

Monoterapia

Kombinovaná terapia

1. línia

2. línia