• Karcinómy s vysokou mikrosatelitovou nestabilitou (MSI-H) alebo deficitom opravy chybne spárovaných báz (dMMR)

Kolorektálny karcinóm (colorectal cancer, CRC)

KEYTRUDA je v monoterapii indikovaná dospelým s MSI-H alebo dMMR kolorektálnym karcinómom v nasledujúcich podmienkach:

– liečba prvej línie metastatického kolorektálneho karcinómu;
Viac o KN-177
– liečba neresekovateľného alebo metastatického kolorektálneho karcinómu po predchádzajúcej kombinovanej liečbe na báze fluórpyrimidínu.1

Iné ako kolorektálne karcinómy

KEYTRUDA je v monoterapii indikovaná na liečbu nasledujúcich MSI-H alebo dMMR nádorov u dospelých s:

– pokročilým alebo rekurentným endometriálnym karcinómom, u ktorých došlo k progresii ochorenia v priebehu alebo po predchádzajúcej liečbe terapiou obsahujúcou platinu v akýchkoľvek podmienkach a ktorí nie sú kandidátmi na kuratívny chirurgický zákrok alebo ožarovanie;
– neresekovateľným alebo metastatickým žalúdočným karcinómom, karcinómom tenkého čreva alebo biliárneho traktu, u ktorých došlo k progresii ochorenia v priebehu alebo po minimálne jednej predchádzajúcej liečbe.1

Referencie:
1. Súhrn charakteristických vlastností lieku KEYTRUDA®

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Pred predpísaním si prosím preštudujte Súhrn charakteristických vlastností lieku.