• Trojnásobne negatívny karcinóm prsníka TNBC

– KEYTRUDA je v kombinácii s chemoterapiou indikovaná ako neoadjuvantná liečba a následne s pokračovaním vo forme monoterapie ako adjuvantná liečba po chirurgickom zákroku dospelým s lokálne pokročilým trojnásobne negatívnym karcinómom prsníka alebo trojnásobne negatívnym karcinómom prsníka v skorom štádiu s vysokým rizikom rekuren- cie (pozri časť 5.1 SPC). 1
Viac o KN-522
-KEYTRUDA je v kombinácii s chemoterapiou indikovaná na liečbu lokálne rekurentného neresekovateľného alebo metastatického trojnásobne negatívneho karcinómu prsníka u dospelých, ktorých nádory vykazujú expresiu PD-L1 s CPS ≥10 a ktorí v minulosti neboli liečení chemoterapiou pre metastatické ochorenie (pozri časť 5.1 SPC).1
Viac o KN-355

Klinické štúdie:

Neoadjuvantná a adjuvantná liečba

Kombinovaná terapia

Referencie:
1. Súhrn charakteristických vlastností lieku KEYTRUDA®

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Pred predpísaním si prosím preštudujte Súhrn charakteristických vlastností lieku.