KN-024

Indikácia: KEYTRUDA je v monoterapii indikovaná ako liečba prvej línie metastatického nemalobunkového karcinómu pľúc u dospelých s expresiou PD-L1 v nádoroch, s proporčným skóre nádoru (tumour proportion score, TPS) ≥ 50 %, bez pozitivity mutácií EGFR alebo ALK v nádorových bunkách.

V tejto otvorenej štúdii fázy 3 bolo randomizovaných 305 nepredliečených pacientov s pokročilým NSCLC s expresiou PD-L1 ≥ 50 % nádorových buniek a bez mutácie génu receptora epidermálneho rastového faktoru (EGFR) alebo translokácie anaplastickej lymfómovej kinázy (ALK). Pacienti dostávali buď pembrolizumab (vo fixnej dávke 200 mg každé 3 týždne), alebo chemoterapiu na báze platiny podľa výberu skúšajúceho. Prechod zo skupiny s chemoterapiou do skupiny s pembrolizumabom bol povolený v prípade progresie ochorenia. Primárny cieľový ukazovateľ, prežívanie bez progresie (PFS), bol hodnotený pomocou zaslepeného, nezávislého centrálneho rádiologického hodnotenia. Sekundárnymi koncovými ukazovateľmi boli celkové prežívanie, miera objektívnej odpovede a bezpečnosť.1

Obrázok 1. Prežívanie bez progresie v intention-to-treat (ITT) populácii.

Obrázok 1. Prežívanie bez progresie v intention-to-treat (ITT) populácii.
(A) ukazuje Kaplan-Meierove odhady prežívania bez progresie podľa liečebnej skupiny. Prežívanie bez progresie sa hodnotilo podľa kritérií hodnotenia odpovede u solídnych nádorov (RECIST), verzia 1.1, pomocou zaslepeného, nezávislého centrálneho rádiologického hodnotenia. ITT populácia zahŕňala všetkých pacientov, ktorí podstúpili randomizáciu.

Obrázok 2. Celkové prežívaniev intention-to-treat (ITT) populácii.
Zobrazené sú Kaplan-Meierove odhady celkového prežívania podľa liečebnej skupiny. ITT populácia zahŕňala všetkých pacientov, ktorí podstúpili randomizáciu.

Záver: U pacientov s pokročilým NSCLC a s expresiou PD-L1 ≥ 50 % nádorových buniek bol pembrolizumab spojený s významne dlhším prežívaním bez progresie a celkovým prežívaním a s menším počtom výskytu nežiaducich účinkov ako pri chemoterapii na báze platiny.

Referencie:
1. Reck M, Rodriguez-Abreu D, Robinson AG, et al. Pembrolizumab versus chemotherapy for PD-L1–positive non–small cell lung cancer. N Engl J Med 2016; 375: 1823-33.

KN-024 analýza po 5 rokoch

Uvádzame prvé 5-ročné sledovanie akejkoľvek prvolíniovej liečby v klinickej štúdii fázy III s použitím imunoterapie pri nemalobunkovom karcinóme pľúc (NSCLC). KEYNOTE-024 je otvorená, randomizovaná, kontrolovaná štúdia s pembrolizumabom v porovnaní s chemoterapiou na báze platiny u nepredliečených pacientov s NSCLC s proporčným skóre nádoru PD-L1 najmenej 50 % a bez mutácii génu EGFR alebo prestavby ALK. Predchádzajúce analýzy ukázali, že pembrolizumab významne zlepšil prežívanie bez progresie (PFS) a celkové prežívanie (OS).2

Obrázok 3.
Kaplan-Meierove odhady (A) celkového prežívania a (B) prežívania bez progresie v skupines pembrolizumabom a v skupine s chemoterapiou. Pre každú liečebnú skupinu sa na odhad OS a PFS použila Kaplan-Meierova metóda s cenzorovaním dát u prežívajúcich alebo pacientov stratených z následného sledovania v čase posledného kontaktu pre OS alebo bez progresie ochorenia alebo úmrtia pri poslednom hodnotení ochorenia bez zadokumentovania progresie ochorenia pred začatím druholíniovej liečby pre PFS.

Záver: Pembrolizumab ako prvolíniová liečba poskytuje trvalý, klinicky významný a dlhodobý prínos pre celkové prežívanie v porovnaní s chemoterapiou pri metastatickom NSCLC s proporčným skóre nádoru PD-L1 aspoň 50 %.

Referencie:
2. Reck M, Rodriguez-Abreu D, Robinson AG, et al. Five-Year Outcomes With Pembrolizumab Versus Chemotherapy for Metastatic Non–Small-Cell Lung Cancer With PD-L1 Tumor Proportion Score ≥ 50%, J Clin Oncol 39:2339-2349.

Monoterapia

Kombinovaná terapia

1. línia

2. línia