• Skvamocelulárny karcinóm hlavy a krku HNSCC

– KEYTRUDA je v monoterapii alebo v kombinácii s chemoterapiou obsahujúcou platinu a 5- fluóruracil (5-FU) indikovaná ako liečba prvej línie metastatického alebo neresekovateľného rekurentného skvamocelulárneho karcinómu hlavy a krku u dospelých, ktorých nádory vykazujú expresiu PD-L1 s hodnotou CPS ≥ 1.1
Viac o KN-048
– KEYTRUDA je v monoterapii indikovaná na liečbu rekurentného alebo metastatického skvamocelulárneho karcinómu hlavy a krku u dospelých, ktorých nádory vykazujú expresiu PD-L1 s hodnotou TPS ≥ 50 % a u ktorých došlo k progresii počas alebo po liečbe chemoterapiou obsahujúcou platinu.1

Medzinárodná klasifikácia chorôb MKCH-10

C00. Zhubný nádor pery
C01. Zhubný nádor koreňa jazyka
C02. Zhubný nádor iných a bližšie neurčených častí jazyka
C03. Zhubný nádor ďasna
C04. Zhubný nádor ústnej spodiny
C05. Zhubný nádor podnebia
C06. Zhubný nádor iných a bližšie neurčených častí úst
C07. Zhubný nádor príušnej žľazy
C08. Zhubný nádor iných a bližšie neurčených veľkých slinných žliaz
C09. Zhubný nádor mandle
C10. Zhubný nádor orofaryngu
C11. Zhubný nádor nazofaryngu
C12. Zhubný nádor recessus piriformis
C13. Zhubný nádor hypofaryngu
C14. Zhubný nádor pery, ústnej dutiny a faryngu na inom a nepresne určenom mieste
C32. Zhubný nádor hrtana

Klinické štúdie:

Monoterapia / Kombinovaná terapia

KN-040

Monoterapia

1. línia

2. línia (pripravujeme)

PD-L1 ako prognostický faktor pre liečbu rakoviny hlavy a krku


Referencie:
1. Súhrn charakteristických vlastností lieku KEYTRUDA®