Nadobličky

Podozrenie na imunitne sprostredkovanú insuficienciu nadobličiek 1

U pacientov dostávajúcich pembrolizumab sa pozorovala insuficiencia nadobličiek (primárna a sekundárna).

Stanovenie stupňa závažnosti reakcie

Insuficiencia nadobličiek
2. stupňa

Oddiaľte podanie lieku KEYTRUDA® a začnite podávať kortikosteroidy a hormonálnu substitučnú liečbu na základe klinických indikácií.

Insuficiencia nadobličiek
3. až 4. stupňa

Oddiaľte podanie až kým sa nežiaduce reakcie neupravia na 0. – 1. stupeň* alebo sa má liečba ukončiť, ak pretrváva závažná toxicita.

* Liečba liekom KEYTRUDA® sa má natrvalo ukončiť, ak sa toxicita súvisiaca s liečbou neupraví v priebehu 12 týždňov po poslednej dávke lieku KEYTRUDA® na 0. – 1. stupeň, alebo ak sa dávka kortikosteroidov nedá v priebehu 12 týždňov znížiť na ≤ 10 mg prednizónu alebo ekvivalent denne. Liečba sa musí natrvalo ukončiť pri navrátení akejkoľvek imunitne sprostredkovanej reakcie 3. stupňa a pri akejkoľvek toxicite imunitne sprostredkovanej nežiaducej reakcie 4. stupňa, okrem endokrinopatií, ktoré sú kontrolované hormonálnou substitučnou liečbou.


Referencie:
1. Súhrn charakteristických vlastností lieku KEYTRUDA®