Koža

Podozrenie na imunitne podmienenú nežiaducu kožnú reakciu1-3

Príznaky imunitne podmienených nežiaducich reakcií na kožu:

  • Exantém
  • Pruritus
  • Tvorba pľuzgierov
  • Odlupovanie kože alebo rany
  • Vredy v ústach alebo na sliznici v nose, v krku alebo v oblasti genitálií

Upozornenie: príznaky sa môžu objaviť aj samostatne

Monitorovanie pacientov

Pacientov treba monitorovať v súvislosti s prípadnými závažnými kožnými reakciami a treba vylúčiť iné príčiny.

Stanovenie stupňa závažnosti reakcie

1. alebo 2. stupeň

Bez príznakov alebo mierne príznaky, napr. pruritus, exantém

  • Obmedzenie každodenných inštrumentálnych činností

Podporná liečba. Pokračujte v liečbe liekom KEYTRUDA a monitorujte pacienta.

Pri podozrení na Stevensov-Johnsonov syndróm (SJS) alebo na toxickú epidermálnu nekrolýzu (TEN) liečbu prerušte a pacienta odošlite na posúdenie/liečbu na príslušné odborné lekárske oddelenie.

Svojpomocné opatrenia pri príznakoch 1./2. stupňa sú: zamedziť kontaktu kože s dráždivými látkami a chrániť ju pred slnečným žiarením.

3. stupeň

Ťažké príznaky napr. exantém v rozsahu > 30 % povrchu tela s príznakmi alebo bez príznakov

  • Obmedzenie sebestačnosti pri každodenných činnostiach

V prípade ťažkých kožných reakcií (3. stupeň), podozrenia na Stevensov-Johnsonov syndróm (SJS) alebo toxickú epidermálnu nekrolýzu (TEN) liečbu prerušte.

Predpoklady opätovného začatia liečby liekom KEYTRUDA.

Liečbu liekom KEYTRUDA možno znovu začať v priebehu 12 týždňov po poslednej dávke lieku KEYTRUDA, ak nežiaduce reakcie ostávajú na stupni 1 alebo menej a dávka kortikosteroidov bola znížená na ≤ 10 mg prednizónu alebo príslušného ekvivalentu denne, v opačnom prípade treba liečbu liekom KEYTRUDA natrvalo ukončiť.

4. stupeň

Život ohrozujúce príznaky, napr. exantém: akékoľvek percentuálne postihnutie povrchu tela; s pruritom alebo bez neho a s citlivosťou kože; s významnou superinfekciou a indikáciou k i.v. liečbe antibiotikami

  • život ohrozujúce následky

Trvalé vysadenie lieku KEYTRUDA.

V prípade ťažkých kožných reakcií (4. stupeň) alebo v prípade potvrdeného SJS alebo TEN podajte kortikosteroidy.


Referencie:
1. National Cancer Institute. Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE), Version 4.0, https://www.tumorzentren.de/tl_files/dokumente/CTCAE_4.03_deutsch_Juni_2016_02_final.pdf, aufgerufen im Mai 2020
2. Additional Risk Management Measures für Patient (aRMM), Version 7.1
3. Súhrn charakteristických vlastností lieku KEYTRUDA®