Pečeň

Podozrenie na imunitne podmienenú Hepatitídu1–3

Príznaky a prejavy imunitne podmienenej hepatickej reakcie:

  • Nevoľnosť alebo vracanie
  • Znížený pocit hladu
  • Bolesti v pravej časti žalúdka
  • Žlté sfarbenie kože a očných bielok
  • Tmavé sfarbenie moču
  • Zvýšené krvácanie a tvorba modrín

Upozornenie: príznaky sa môžu objaviť aj samostatne

Monitorovanie pacientov

U pacientov je potrebné monitorovať zmeny funkcie pečene (na začiatku liečby, pravidelne počas liečby, ako aj v prípade príslušnej klinickej indikácie) a príznaky hepatitídy. Treba vylúčiť iné možné príčiny.

Pri podávaní lieku KEYTRUDA s axitinibom u pacientov s pokročilým RCC by sa mali pred začiatkom liečby a v pravidelných odstupoch počas liečby monitorovať pečeňové enzýmy. Je možné zvážiť častejšie monitorovanie pečeňových enzýmov v porovnaní s využitím liekov v monoterapii.

Stanovenie stupňa závažnosti reakcie

1. stupeň

Podporná liečba. Pokračujte v liečbe liekom KEYTRUDA a monitorujte pacienta.

2. stupeň

Stredne ťažké príznaky

  • Obmedzenie každodenných inštrumentálnych činností

Podajte kortikosteroidy (počiatočná dávka 0,5 – 1 mg prednizónu alebo príslušného ekvivalentu/kg/deň (v prípade príznakov zodpovedajúcich 2. stupňu), následne postupné znižovanie dávky).

Podľa rozsahu zvýšenia hladiny pečeňových enzýmov podanie lieku KEYTRUDA oddiaľte alebo ho vysaďte.

Predpoklady opätovného začatia liečby liekom KEYTRUDA.

Liečbu liekom KEYTRUDA možno znovu začať v priebehu 12 týždňov po poslednej dávke lieku KEYTRUDA, ak nežiaduce reakcie ostanú na 1. alebo nižšom stupni a dávka kortikosteroidov sa zníži na ≤10 mg prednizónu alebo príslušného ekvivalentu denne, v opačnom prípade liečbu liekom KEYTRUDA natrvalo ukončite.

3. a 4. stupeň

Ťažké príznaky

  • Obmedzenie sebestačnosti pri každodenných činnostiach

Ukončenie liečby liekom KEYTRUDA:

Ak sú hodnoty AST alebo ALT viac ako 5-násobne vyššie ako horná hranica normy (ULN) alebo ak je hodnota celkového bilirubínu viac ako 3-násobne vyššia ako horná hranica normy (ULN).

U pacientov s pečeňovými metastázami a stredne zvýšenými hodnotami AST alebo ALT (2. stupeň) v čase začatia liečby, ak sa v porovnaní s východiskovou hodnotou zistí minimálne 50 % zvýšenie hodnoty AST alebo ALT, ktoré pretrváva ≥1 týždeň.

KEYTRUDA a axinitib

Upozornenie týkajúce sa pacientov s RCC a so zvýšenými hladinami pečeňových enzýmov, liečených liekom KEYTRUDA v kombinácii s axitinibom

Ak je hodnota ALT alebo AST ≥3× ULN, ale < 10× ULN bez toho, že by bola hodnota celkového bilirubínu súčasne ≥2× ULN, oddiaľte podanie lieku KEYTRUDA a aj axitinibu, až kým sa tieto nežiaduce reakcie neupravia na 0. – 1. stupeň. Možno zvážiť liečbu kortikosteroidmi.

Po návrate do pôvodného stavu možno zvážiť opätovné podávanie niektorého z uvedených dvoch liekov alebo opätovné sekvenčné podávanie oboch liekov.

V prípade opätovného podávania lieku axitinib by sa mala zvážiť redukcia dávky podľa odbornej informácie o axitinibe.

Ak je hodnota ALT alebo AST ≥10× ULN alebo > 3× ULN
a súčasne je hodnota celkového bilirubínu ≥2× ULN, mali by sa liečbu liekom KEYTRUDA a axitinibu natrvalo ukončiť.

Možno zvážiť liečbu kortikosteroidmi.


Referencie:
1. National Cancer Institute. Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE), Version 4.0, https://www.tumorzentren.de/tl_files/dokumente/CTCAE_4.03_deutsch_Juni_2016_02_final.pdf, aufgerufen im Mai 2020
2. Additional Risk Management Measures für Patient (aRMM), Version 7.1
3. Súhrn charakteristických vlastností lieku KEYTRUDA®