Pľúca

Podozrenie na imunitne podmienenú pneumonitídu 1-3

Príznaky:

  • Dyspnoe
  • Bolesť v hrudníku
  • Kašeľ

Upozornenie: príznaky sa môžu objaviť aj samostatne

Monitorovanie pacientov

U pacientov je potrebné monitorovať príznaky pneumonitídy.

Podozrenie na pneumonitídu je potrebné potvrdiť rádiografickým vyšetrením. Treba vylúčiť iné možné príčiny.

Stanovenie stupňa závažnosti reakcie

1. stupeň

Bez príznakov alebo mierne príznaky

Podporná liečba. Pokračujte v liečbe liekom KEYTRUDA a monitorujte pacienta.

2. stupeň

Podajte kortikosteroidy (počiatočná dávka 1 – 2 mg prednizónu alebo príslušného ekvivalentu/kg/deň, následne postupné znižovanie dávky). Podanie lieku KEYTRUDA oddiaľte, až kým sa nežiaduce reakcie neupravia na 0. – 1. stupeň.

Predpoklady opätovného začatia liečby liekom KEYTRUDA.

Liečbu liekom KEYTRUDA možno znovu začať v priebehu 12 týždňov po poslednej dávke lieku KEYTRUDA, ak nežiaduce reakcie ostanú na 1. alebo nižšom stupni a dávka kortikosteroidov sa zníži na ≤10 mg prednizónu alebo príslušného ekvivalentu denne, v opačnom prípade liečbu liekom KEYTRUDA natrvalo ukončite.

Opakovane 2. stupeň

V prípade recidivujúcej pneumonitídy stredného stupňa (2. stupeň) podávanie lieku KEYTRUDA oddiaľte.

3. a 4. stupeň

Ťažké alebo život ohrozujúce

  • závažné príznaky
  • obmedzené samostatné zvládanie každodenných činností
  • život ohrozujúca respiračná insuficiencia

Podajte kortikosteroidy (počiatočná dávka 1 – 2 mg prednizónu alebo príslušného ekvivalentu/kg/deň, následne postupné znižovanie dávky).

V prípade závažnej, život ohrozujúcej pneumonitídy (3. alebo 4. stupeň) liečbu liekom KEYTRUDA natrvalo ukončite.


Referencie:
1. National Cancer Institute. Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE), Version 4.0, https://www.tumorzentren.de/tl_files/dokumente CTCAE_4.03_deutsch_Juni_2016_02_final.pdf, aufgerufen im Mai 2020
2. Additional Risk Management Measures für Patient (aRMM), Version 7.1
3. Súhrn charakteristických vlastností lieku KEYTRUDA®