Obličky

Podozrenie na imunitne podmienenú nefrutídu1 – 3

Príznaky a prejavy možnej imunitne podmienenej reakcie obličiek:

  • Zmeny farby a množstva moču

Upozornenie: príznaky sa môžu objaviť aj samostatne

Monitorovanie pacientov

U pacientov je potrebné monitorovať zmeny funkcie obličiek a mali by sa vylúčiť iné príčiny poruchy funkcie obličiek.

Stanovenie stupňa závažnosti reakcie

1. stupeň

Bez príznakov alebo mierne príznaky

Podporná liečba. Pokračujte v liečbe liekom KEYTRUDA a monitorujte pacienta.

2. stupeň

Stredne ťažké príznaky

  • Obmedzenie každodenných inštrumentálnych činností

V prípade 2. stupňa, so zvýšením kreatinínu v sére v rozsahu > 1,5- až ≤ 3-násobku hornej hranice normy (ULN), prerušte liečbu liekom KEYTRUDA, až kým sa nežiaduce reakcie neupravia na 0. – 1. stupeň. Podajte kortikosteroidy (počiatočná dávka 1 – 2 mg prednizónu alebo príslušného ekvivalentu/kg/deň, následne postupné znižovanie dávky). V prípade nefritídy stredného stupňa (2. stupeň) podanie lieku KEYTRUDA oddiaľte.

Predpoklady opätovného začatia liečby liekom KEYTRUDA.

Liečbu liekom KEYTRUDA možno znovu začať v priebehu 12 týždňov po poslednej dávke lieku KEYTRUDA, ak nežiaduce reakcie ostanú na 1. alebo nižšom stupni a dávka kortikosteroidov sa zníži na ≤ 10 mg prednizónu alebo príslušného ekvivalentu denne, v opačnom prípade liečbu liekom KEYTRUDA natrvalo ukončite.

3. a 4. stupeň

Život ohrozujúce príznaky

Podajte kortikosteroidy (počiatočná dávka 1 – 2 mg prednizónu alebo príslušného ekvivalentu/kg/deň, následne postupné znižovanie dávky). V prípade ťažkých alebo život ohrozujúcich príznakov (3. alebo 4. stupeň) liečbu liekom KEYTRUDA natrvalo ukončite.


Referencie:
1. National Cancer Institute. Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE), Version 4.0, https://www.tumorzentren.de/tl_files/dokumente/CTCAE_4.03_deutsch_Juni_2016_02_final.pdf,aufgerufen im Mai 2020
2. Additional Risk Management Measures für Patient (aRMM), Version 7.1
3. Súhrn charakteristických vlastností lieku KEYTRUDA®