Endokrinológia I

Podozrenie na imunitne podmienené endokrinopatie (okrem HYPO- A HYPERTYREÓZ)1

Pri liečbe pembrolizumabom sa pozorovali závažné endokrinopatie zahŕňajúce insuficienciu nadobličiek, hypofyzitídu, diabetes mellitus 1. typu, diabetickú ketoacidózu.

Stanovenie stupňa závažnosti reakcie

Hypofyzitída 2. stupňa

Oddiaľte podanie lieku KEYTRUDA® až dovtedy, dokým nie je reakcia kontrolovaná hormonálnou substitučnou liečbou.

Symptomatická hypofyzitída 3. až 4. stupňapneumonitída 2. stupňa


Diabetes mellitus 1. typu spojený s hyperglykémiou stupňa ≥ 3 (glukóza > 250 mg/dl alebo > 13,9 mmol/l alebo ketoacidózou)

Oddiaľte podanie, až kým sa nežiaduce reakcie neupravia na stupeň 0-1. Ak je potrebné, u pacientov s endokrinopatiami 3. alebo 4. stupňa, ktoré sa upravili na 2. alebo nižší stupeň a sú kontrolované hormonálnou substitučnou liečbou, ak je indikovaná, sa môže zvážiť podávanie lieku KEYTRUDA po postupnom znížení dávky kortikosteroidu. Inak sa má liečba ukončiť.


Referencie:
1. Súhrn charakteristických vlastností lieku KEYTRUDA®